Hàm encodeURIComponent() trong Javascript

Phương thức encodeURIComponent() có chức năng mã hóa một chuỗi uri, phương thức encodeURIComponent() sẽ mã hóa tất các nhưng kí tự đặc biệt có trong chuỗi uri.

Sử dụng phương thức decodeURIComponent() để giải mã chuỗi uri đã được mã hóa.

Cú pháp

Cú phápencodeURIComponent( uri)

Trong đó:

 • uri là chuỗi uri cần mã hóa.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức encodeURIComponent() để mã hóa chuỗi uri.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var source = 'freetuts.net/hÉc-js™©£';
      document.getElementById("demo").innerHTML = source;
      function myFunction() {
        var encode = encodeURIComponent(source);
        decode = decodeURIComponent(encode);
        var content = 'EnCode: ' + encode + '<br>' + 'DeCode: ' + decode;
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
EnCode: freetuts.net%2Fh%C3%89c-js%E2%84%A2%C2%A9%C2%A3
DeCode: freetuts.net/hÉc-js™©£

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP