Hàm eval() trong Javascript

Phương thức eval() có chức năng tính toán biểu thức toán học hoặc thức thi mã lệnh tùy thuộc vào tham số mà người dùng truyền vào khi khởi tạo phương thức.

Nếu tham số truyền vào là một biểu thức toán học, phương thức sẽ tính toàn và trả về kết quả của biểu thức đó.

Nếu tham số truyền vào là một hoặc nhiều đoạn mã javascript, phương thức sẽ thực thi các đoạn mã lệnh đó.

Cú pháp

Cú phápeval( string)

Trong đó:

 • string có thể là 1 biểu thức toán học hoặc là các câu lệnh javascript.

Cách sử dụng

Tham số truyền vào là một biểu thức toán học.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = ' 4 + 5 = ' + eval('4 + 5') + '<br>';
        content = content + ' 4 x 5 = ' + eval('4 * 5') + '<br>';
        content = content + ' 4 - 5 = ' + eval('4 - 5') + '<br>';
        content = content + ' 4 : 5 = ' + eval('4 / 5') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
4 + 5 = 9
4 x 5 = 20
4 - 5 = -1
4 : 5 = 0.8

Tham số truyền vào là các câu lệnh javsscript.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        eval(alert('hello everyone!'), alert('this is freetuts.net'));
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

free png

Các đoạn mã javascript sẽ được thực thi theo thứ tự truyền vào.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP