Hàm array.fill() trong Javascript

Hàm fill sẽ thay đổi giá trị tất cả các phần tử của một mảng thành một giá trị tĩnh cho trước.

Có thể xác định vị trí bắt đầu và kết thúc của hàm fill() trong mảng, mặc định nó sẽ áp dụng cho tất cả các phần tử của mảng.

Cú pháp

Cú pháp: array.fill(value, start, end)

Trong đó:

  • value -  giá trị tĩnh sẽ được thay thế cho các phần tử trong mảng.
  • start - vị trị bắt đầu thay thế trong mảng.
  • end - vị trí kết thúc thay thế.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng hàm fill() để thay thế phần tử trong mảng các ngôn ngữ lập trình.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button kiểm tra học sinh có đủ điểm đỗ không.</p>

		<button onclick="myFunction()">Kiểm tra</button>

		<p id="demo"></p>

		<script>
			var subject = ["CSS", "HTML", "PYTHON", "C"];
			document.getElementById("demo").innerHTML = subject;

			function myFunction() {  
			    document.getElementById("demo").innerHTML = subject.fill("PHP", 2, 4);
			}
		</script>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP