Hàm array.indexOf() trong Javascript

Hàm indexOf sẽ tìm kiếm một phần tử trong mảng dựa vào giá trị của phần tử, hàm sẽ trả về vị trị( khóa) của phần tử nếu tìm thấy và trả về -1 nếu không tìm thấy.

Việc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ vị trí xác định, nếu không truyền vào thì mặc định sẽ tìm từ đầu.

Nếu có nhiều hơn một phần tử được tìm thấy, phần tử tìm thấy đầu tiên sẽ được trả về.

Vị trí các phần tử của mảng bắt đầu từ 0 : 0, 1, 2 ..vv.

Nếu bạn muốn tìm từ cuối mảng, sử dụng hàm lastIndexOf.

Cú pháp

Cú pháp: array.indexOf(item, start)

Trong đó:

  • item là giá trị của phần tử cần tìm.
  • start là vị trí bắt đầu tìm kiếm.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng hàm indexof để tìm kiếm vị trí xuất hiện của phần tử PHP.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
	    <meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button để kiểm tra.</p>
		 
		<button onclick="myFunction()">In</button>
		 
		<p id="demo"></p>
		 
		<script>
			demoP = document.getElementById("demo");
			 
			function myFunction(item, index) {
			    var subject = ["html", "php", "php", "c#"];
			    var a = subject.indexOf("php");
			    document.getElementById("demo").innerHTML = a;
			}
		</script>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP