Hàm isFinite() trong Javascript

Phương thức isFinite() có chức năng kiểm tra một giá trị có phải là một số hữu hạn hay một số hợp lệ hay không.

Nếu giá trị truyền vào dương vô cực, âm vô cực hoặc là một giá trị NaN( Not-A-Number) phương thức sẽ trả về False, ngược lại nó sẽ trả về True.

Cú pháp

Cú phápisFinite( value)

Trong đó:

 • value là giá trị cần kiểm tra.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức isFinite() để kiểm tra một số giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = ' 4 - ' + isFinite(4) + '<br>';
        content = content + ' Hello - ' + isFinite('Hello') + '<br>';
        content = content + ' -5 - ' + isFinite(- 5) + '<br>';
        content = content + ' infinity - ' + isFinite(Infinity) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
4 - true
Hello - false
-5 - true
infinity - false

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP