Hàm isNaN() trong Javascript

Phương thức isNaN() sẽ kiểm tra điều kiện giá trị truyền vào có phải là một số không hợp lệ( Not-A-Numbet) hay không.

Phương thức sẽ trả về True nếu tham số truyền vào là một giá trị NaN, ngược lại phương thức sẽ trả về False.

Khác với phương thức Number.isNaN()isNaN() sẽ chuyển đổi tham số truyền vào thành kiểu số sau đó kiểm tra nó. Phương thức Number.isNaN() sẽ không chuyển kiểu của tham số truyền vào và nó sẽ trả về False với bất kì giá trị nào không phải là số.

Cú pháp

Cú phápNumber.isNaN( value)

Trong đó:

 • value là giá trị cần kiểm tra.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức isNaN() để kiểm tra một số giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = ' 4 - ' + isNaN(4) + '<br>';
        content = content + ' 0/0 - ' + isNaN(0/0) + '<br>';
        content = content + ' 0/0Hello - ' + isNaN('Hello') + '<br>';
        content = content + ' Hello - ' + isNaN('Hello') + '<br>';
        content = content + ' -5 - ' + isNaN(- 5) + '<br>';
        content = content + ' infinity - ' + isNaN(Infinity) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
4 - false
0/0 - true
0/0Hello - true
Hello - true
-5 - false
infinity - false

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP