Hàm Math.abs() trong Javascript

Phương thức Math.abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của số được truyền vào. Nếu tham số truyền vào không phải là một số, phương thức sẽ trả về NaN(Not A Number).

Cú pháp

Cú phápMath.abs(number)

Trong đó:

 • number là số cần lấy giá trị tuyệt đối.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.abs() để lấy giá trị tuyệt đối.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content = '45 có giá trị tuyệt đối là ' + Math.abs(45) + '<br>';
        content = content +'-45 có giá trị tuyệt đối là ' + Math.abs(-45) + '<br>';
        content = content +'0 có giá trị tuyệt đối là ' + Math.abs(0) + '<br>';
        content = content +'-0.75 có giá trị tuyệt đối là ' + Math.abs(-0.75) + '<br>';
        content = content +'abcd có giá trị tuyệt đối là ' + Math.abs('abcd') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
45 có giá trị tuyệt đối là 45
-45 có giá trị tuyệt đối là 45
0 có giá trị tuyệt đối là 0
-0.75 có giá trị tuyệt đối là 0.75
abcd có giá trị tuyệt đối là NaN

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP