Hàm Math.acos() trong Javascript

Phương thức Math.acos() sẽ trả về số đo góc được tính bằng đơn vị radians sao cho cosine của góc đó chính là giá trị được cung cấp. Giá trị trả về sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến PI(~3,14)

Nếu giá trị được cung cấp lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn -1 hoặc không phải là số phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.acos(number)

Trong đó:

 • number là một số nằm trong khoảng -1 đến 1.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.acos() để tìm một số giá trị góc đặc biệt trong toán học.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content ='cos(x) = -1, vậy góc x = ' + Math.acos(-1)+' radians <br>';
        content = content+'cos(x) = 0,5, vậy góc x = '+Math.acos(0.5)+' radians <br>';
        content = content+'cos(x) = -0,5, vậy góc x = '+Math.acos(-0.5)+' radians <br>';
        content = content+'cos(x) = 1, vậy góc x = '+Math.acos(1)+' radians <br>';
        content = content+'cos(x) = 2, vậy góc x = '+Math.acos(2)+' radians <br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
cos(x) = -1, vậy góc x = 3.141592653589793 radians 
cos(x) = 0,5, vậy góc x = 1.0471975511965979 radians 
cos(x) = -0,5, vậy góc x = 2.0943951023931957 radians 
cos(x) = 1, vậy góc x = 0 radians 
abcd có giá trị tuyệt đối là NaN

Lưu ý rằng các kết quả này là tương đối vì số PI chỉ là một giá trị tương đối sấp xỉ 3.14.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP