Hàm Math.asin() trong Javascript

Phương thức Math.asin() sẽ trả về số đo góc được tính bằng đơn vị radians sao cho sin của góc đó có giá trị đúng bằng tham số được cung cấp khi gọi phương thức. Giá trị trả về sẽ nằm trong khoảng từ - PI/2 đến PI/2 ( PI xấp xỉ  bằng 3,14).

Nếu tham số được cung cấp không phải là số, lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn -1, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.asin(number)

Trong đó:

 • number là một số nằm trong khoảng -1 đến 1.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.asin() để tìm số đo của một số góc đặc biệt trong toán học.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content ='sin(x) = -1, vậy góc x = ' + Math.asin(-1)+' radians <br>';
        content = content + 'sin(x) = 0,5, vậy góc x = ' + Math.asin(0.5)+' radians <br>';
        content = content + 'sin(x) = -0,5, vậy góc x = ' + Math.asin(-0.5)+' radians <br>';
        content = content+ 'sin(x) = 1, vậy góc x = ' + Math.asin(1) + ' radians <br>';
        content = content+ 'sin(x) = 2, vậy góc x = ' + Math.asin(2) + ' radians <br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
sin(x) = -1, vậy góc x = -1.5707963267948966 radians 
sin(x) = 0,5, vậy góc x = 0.5235987755982989 radians 
sin(x) = -0,5, vậy góc x = -0.5235987755982989 radians 
sin(x) = 1, vậy góc x = 1.5707963267948966 radians 
sin(x) = 2, vậy góc x = NaN radians 

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP