Hàm Math.atan() trong Javascript

Phương thức Math.atan() sẽ trả về số đo góc được tính bằng đơn vị radians sao cho tan của góc đó có giá trị đúng bằng tham số được cung cấp khi gọi phương thức. Giá trị trả về sẽ nằm trong khoảng từ - PI/2 đến PI/2 ( PI xấp xỉ  bằng 3,14).

Nếu tham số được cung cấp không phải là số phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.atan(number)

Trong đó:

 • number là một số.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.atan() để tìm số đo của một số góc đặc biệt trong toán học.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content ='tan(x) = -1, vậy góc x = ' + Math.atan(-1)+' radians <br>';
        content = content+'tan(x) = 0,5, vậy góc x = '+Math.atan(0.5)+' radians <br>';
        content = content+'tan(x) = -0,5, vậy góc x = '+Math.atan(-0.5)+' radians <br>';
        content = content+'tan(x) = 1, vậy góc x = '+Math.atan(1)+' radians <br>';
        content = content+'tan(x) = 2, vậy góc x = '+Math.atan(2)+' radians <br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
tan(x) = -1, vậy góc x = -0.7853981633974483 radians 
tan(x) = 0,5, vậy góc x = 0.4636476090008061 radians 
tan(x) = -0,5, vậy góc x = -0.4636476090008061 radians 
tan(x) = 1, vậy góc x = 0.7853981633974483 radians 
tan(x) = 2, vậy góc x = 1.1071487177940904 radians 

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP