Hàm Math.atan2() trong Javascript

Phương thức Math.atan2() sẽ trả về số đo góc được tính bằng đơn vị radians sao cho tan của góc đó chính bằng thương số của hai tham số truyền vào. Kết quả trả về sẽ nằm trong khoảng -PI/2 đến PI/2.

Kết quả trả về chính là số đo góc tạo bởi trục hoành và đường thẳng từ gốc tọa độ nối với điểm có tọa độ được truyền vào. Lưu ý rằng khác với bình thường, tọa độ truyền vào phương thức sẽ theo dạng A(y, x).

Nếu các tham số truyền vào không phải là số, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.atan2(y, x)

Trong đó:

 • y là số đại diện cho tung độ.
 • x là là số đại diện cho hoành độ.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.atan2() để tìm số đo của góc khi biết tung độ và hoành độ của điểm mà góc được tạo bởi điểm đó và trục hoành.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content ='Điểm có tạo độ(3,6) vậy góc tạo thành là x = '
        + Math.atan2(3, 6)+' radians <br>';
        content = content+'Điểm có tạo độ(6,3) vậy góc tạo thành là x = '
        + Math.atan(6, 3)+' radians <br>';
        content = content+'Điểm có tạo độ(7,2) vậy góc tạo thành là x = '
        + Math.atan(7, 2)+' radians <br>';
        content = content+'Điểm có tạo độ(1,3) vậy góc tạo thành là x = '
        + Math.atan(1, 3)+' radians <br>';
        content = content+'Điểm có tạo độ(y,x) vậy góc tạo thành là x = '
        + Math.atan('y', 'x')+' radians <br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Điểm có tạo độ(3,6) vậy góc tạo thành là x = 0.4636476090008061 radians 
Điểm có tạo độ(6,3) vậy góc tạo thành là x = 1.4056476493802699 radians 
Điểm có tạo độ(7,2) vậy góc tạo thành là x = 1.4288992721907328 radians 
Điểm có tạo độ(1,3) vậy góc tạo thành là x = 0.7853981633974483 radians 
Điểm có tạo độ(y,x) vậy góc tạo thành là x = NaN radians 

Hơi khó hiểu phải không nào, các bạn cần có các kiến thức về lượng giác trong toán học dể áp dụng phương thức này một cách hợp lý nhất.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP