Hàm Math.ceil() trong Javascript

Phương thức Math.ceil() có chức năng làm tròn trên một số, kết quả sẽ trả về số nguyên gần nhất và lớn hơn số được cung cấp khi gọi phương thức.

Nếu phương thức được  truyền vào một số nguyên, phương thức sẽ trả về số nguyên đó.

Nếu tham số được truyền vào không phải là một số, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.ceil( number)

Trong đó:

 • number là số muốn làm tròn.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.ceil() để làm tròn số.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content ='3.14 làm tròn lên thành ' + Math.ceil(3.14) + '<br>';
        content = content + '4 làm tròn lên thành ' + Math.ceil(4) + '<br>';
        content = content + '6.13255 làm tròn lên thành ' + Math.ceil(6.13255) + '<br>';
        content = content + '-2.23 làm tròn lên thành ' + Math.ceil(-2.23) + '<br>';
        content = content + 'abcd làm tròn lên thành ' + Math.ceil('abcd') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
3.14 làm tròn lên thành 4
4 làm tròn lên thành 4
6.13255 làm tròn lên thành 7
-2.23 làm tròn lên thành -2
abcd làm tròn lên thành NaN

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP