Hàm Math.exp() trong Javascript

Phương thức Math.exp() sẽ trả về kết quả Ex với E là hằng số Euler's number có giá trị sấp xỉ 2,7183 và x là tham số được cung cấp khi gọi phương thức.

Nếu tham số được truyền vào không phải là số, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.exp( number)

Trong đó:

 • number là một số.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.exp() để tính giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content ='E<sup>2</sup> = ' + Math.exp(2) + '<br>';
        content = content + 'E<sup>4,2</sup> = ' + Math.exp(4,2) + '<br>';
        content = content + 'E<sup>-4</sup> = ' + Math.exp(-4) + '<br>';
        content = content + 'E<sup>abc</sup> = ' + Math.exp('abc') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

Image 202 png

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP