Hàm Math.floor() trong Javascript

Phương thức Math.floor() sẽ làm tròn dưới số được cung cấp khi gọi phương thức. Phương thức sẽ trả về số nguyên gần nhất nhỏ hơn số truyền vào.

Nếu truyền vào phương thức một số nguyên, nó sẽ trả về số nguyên đó.

Nếu truyền vào một giá trị không phải số, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.floor( number)

Trong đó:

 • number là số cần được làm tròn.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.floor() để làm tròn một số giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content ='3.14 làm tròn xuống thành ' + Math.floor(3.14) + '<br>';
        content = content + '4 làm tròn xuống thành ' + Math.floor(4) + '<br>';
        content = content + '6.13255 làm tròn xuống thành ' + Math.floor(6.13255) + '<br>';
        content = content + '-2.23 làm tròn xuống thành ' + Math.floor(-2.23) + '<br>';
        content = content + 'abcd làm tròn xuống thành ' + Math.floor('abcd') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
3.14 làm tròn xuống thành 3
4 làm tròn xuống thành 4
6.13255 làm tròn xuống thành 6
-2.23 làm tròn xuống thành -3
abcd làm tròn xuống thành NaN

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP