Hàm Math.log() trong Javascript

Phương thức Math.log() sẽ trả về logarit tự nhiên của tham số được cung cấp khi gọi phương thức.

Logarit là logarit theo cơ số e (e sấp sỉ bằng 2.7183).

Nếu tham số truyền vào không phải là số hoặc là một số âm phương thức sẽ trả về NaN.

Nếu tham số truyền vào bằng 0, phương thức sẽ trả về âm vô cùng.

Cú pháp

Cú phápMath.log(number)

Trong đó:

 • number là số cần tính logarit tự nhiên.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.log() để tính logarit tự nhiên.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content ='Logarit tự nhiên của 3.14 là ' + Math.log(3.14) + '<br>';
        content = content + 'Logarit tự nhiên của 4 là ' + Math.log(4) + '<br>';
        content = content + 'Logarit tự nhiên của 6.13255 là '
        + Math.log(6.13255) + '<br>';
        content = content + 'Logarit tự nhiên của -2.23 là ' + Math.log(-2.23) + '<br>';
        content = content + 'Logarit tự nhiên của 0 là ' + Math.log(0) + '<br>';
        content = content + 'Logarit tự nhiên của abcd là ' + Math.log('abcd') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Logarit tự nhiên của 3.14 là 1.144222799920162
Logarit tự nhiên của 4 là 1.3862943611198906
Logarit tự nhiên của 6.13255 là 1.8136106503989655
Logarit tự nhiên của -2.23 là NaN
Logarit tự nhiên của 0 là -Infinity
Logarit tự nhiên của abcd là NaN

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP