Hàm Math.max() trong Javascript

Phương thức Math.max() có chức năng tìm kiếm giá trị số lớn nhất trong tập hợp các số được truyền vào khi khởi tạo phương thức, phương thức sẽ trả về số lớn nhất trong tập hợp các số được cung cấp.

Để tìm kiếm số nhỏ nhất trong tập hợp số, sử dụng phương thức Math.min().

Cú pháp

Cú phápMath.max( number1, number2, .vv.., numberX)

Trong đó:

 • number1, number2 ..vv. , numberX là các giá trị số.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.max() để tìm giá trị lớn nhất trong một tập hợp số cho trước.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      document.getElementById("demo").innerHTML = '4, 5, 24, 44, 98, -13, 10, 3.4325';
      function myFunction() {
 
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Giá trị lớn nhất = ' + 
        Math.max(4, 5, 24, 44, 98, -13, 10, 3.4325);
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Giá trị lớn nhất = 98

Tham khảo: w3schools.com 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP