Hàm Math.min() trong Javascript

Phương thức Math.min() sẽ trả về số có giá trị nhỏ nhất trong tập hợp số được truyền vào khi khởi tạo phương thức.

Để tìm giá trị số lớn nhất trong tập hợp số, sử dụng phương thức max().

Cú pháp

Cú phápMath.min(n1, n2, n3, ..., nX)

Trong đó:

 • n1,n2,n3, ..., nX là các giá trị số.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.min() để tìm giá trị nhỏ nhất trong tập hợp số.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      document.getElementById("demo").innerHTML = '4, 5, 24, 44, 98, -13, 10, 3.4325';
      function myFunction() {
 
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Giá trị nhỏ nhất = ' + 
        Math.min(4, 5, 24, 44, 98, -13, 10, 3.4325);
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Giá trị nhỏ nhất = -13

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP