Hàm Math.pow() trong Javascript

Phương thức Math.pow(x, y) có chức năng tính lũy thừa x mũ y( xy). Phương thức sẽ trả về kết quả của phép lũy thừa trong toán học với x là cơ số và y là số mũ.

Nếu x hoặc y không phải là một giá trị kiểu number, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.pow(x, y)

Trong đó:

 • x là cơ số.
 • y là số mũ.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.pow() để tính lũy thừa.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = '3<sup>4</sup> = ' + Math.pow(3, 4) + '<br>';
        content = content + '2<sup>1</sup> = ' + Math.pow(2, 1) + '<br>';
        content = content + '3<sup>4.5</sup> = ' + Math.pow(3, 4.5) + '<br>';
        content = content + '3<sup>-4</sup> = ' + Math.pow(3, -4) + '<br>';
        content = content + '3<sup>abc</sup> = ' + Math.pow(3, 'abc') + '<br>';
        content = content + 'abc<sup>4</sup> = ' + Math.pow('abc', 4) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

pow 1 png

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP