Hàm Math.random() trong Javascript

Phương thức Math.random() sẽ trả về một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 1 và không bao gồm 1.

Cú pháp

Cú phápMath.random()

phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.random() để tạo ra một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = Math.random() + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
0.8524489837203575

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP