Hàm Math.round() trong Javascript

Phương thức Math.round() có chức năng làm tròn số, phương thức sẽ trả về số nguyên gần nhất với số được cung cấp khi gọi phương thức.

Nếu một giá trị không phải số được cung cấp, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.round( number)

Trong đó:

  • number là số cần được làm tròn.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.round() để làm tròn một số giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
        <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
        <p id="demo"></p>
  
        <script>
            function myFunction() {
                var content = '3,13142 làm tròn = ' + Math.round(3.13142) + '<br>';
                content = content + '3,5 làm tròn = ' + Math.round(3.5) + '<br>';
                content = content + '3,49 làm tròn = ' + Math.round(3.49) + '<br>';
                content = content + '-2,1239 làm tròn = ' + Math.round(-2.1239) + '<br>';
                content = content + '-2,6 làm tròn = ' + Math.round(-2.6) + '<br>';
                content = content + '"4.65" làm tròn = ' + Math.round("4.65") + '<br>';
                content = content + 'a,13bc42 làm tròn = ' + Math.round('a.13bc42') + '<br>';
                document.getElementById("demo").innerHTML = content;
            }
        </script>
    </body>
</html>

Kết quả
3,13142 làm tròn = 3
3,5 làm tròn = 4
3,49 làm tròn = 3
-2,1239 làm tròn = -2
-2,6 làm tròn = -3
"4.65" làm tròn = 5
a,13bc42 làm tròn = NaN

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP