Hàm Math.sin() trong Javascript

Phương thức Math.sin() có chức năng tính sine của tham số được cung cấp khi gọi phương thức. Lưu ý rằng phương thức sẽ coi tham số đó như là số đo của góc tính bằng đơn vị radians( chứ không phải độ).

Phương thức sẽ trả về một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 đại diện cho sine của góc được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápMath.sin( number)

Trong đó:

 • number là số đo góc được tính bằng đơn vị radians.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.sin() để tính sine một số góc đặc biệt trong toán học.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = 'góc có số đo 0 radians có sine = ' + Math.sin(0) + '<br>';
        content = content + 'góc có số đo 3.14 radians có sine = ' 
        + Math.sin(3.14) + '<br>';
        content = content + 'góc có số đo 1.07 radians có sine = ' 
        + Math.sin(1.07) + '<br>';
        content = content + 'góc có số đo abc radians có sine = ' 
        + Math.sin('abc') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
góc có số đo 0 radians có sine = 0
góc có số đo 3.14 radians có sine = 0.0015926529164868282
góc có số đo 1.07 radians có sine = 0.8772005042746817
góc có số đo abc radians có sine = NaN

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP