Hàm Math.tan() trong Javascript

Phương thức Math.tan() có chức năng tính tan của tham số được truyền vào. Phương thức sẽ coi tham số truyền vào như số đo của một góc tính theo đơn vị radians( không phải độ).

Nếu tham số truyền vào không phải là một số, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.tan(number)

Trong đó:

 • number là số đo góc tính bằng đơn vị radians.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.tan() để tính tan của một số góc đặc biệt trong toán học.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = 'góc có số đo 0 radians có tan = ' + Math.tan(0) + '<br>';
        content = content + 'góc có số đo 3.14 radians có tan = ' 
        + Math.tan(3.14) + '<br>';
        content = content + 'góc có số đo 1.07 radians có tan = ' 
        + Math.tan(1.07) + '<br>';
        content = content + 'góc có số đo abc radians có tan = ' 
        + Math.tan('abc') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
góc có số đo 0 radians có tan = 0
góc có số đo 3.14 radians có tan = -0.001592654936407223
góc có số đo 1.07 radians có tan = 1.827028196534837
góc có số đo abc radians có tan = NaN

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP