Hàm Number() trong Javascript

Phương thức Number() có chức năng chuyển đổi một đối tượng thành một số. Số này sẽ đại diện cho giá trị của đối tượng được cung cấp. Nếu đối tượng được truyền vào không thể chuyển đổi thành một số, giá trị NaN sẽ được trả về.

Đối tượng thời gian sau khi chuyển đổi sẽ trả về số mili giây tính từ 00:00:00 1/1/1970 đến thời gian của đối tượng.

Cú pháp

Cú phápNumber( obj)

Trong đó:

 • obj là đối tượng cần chuyển đổi.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Number() để chuyển một số đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = '14Hello - ' + Number('14Hello') + '<br>';
        content = content + '999 - ' + Number(999) + '<br>';
        content = content + 'Date() - ' + Number(new Date()) + '<br>';
        content = content + ' freetuts.net - ' + Number('freetuts.net') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
14Hello - NaN
999 - 999
Date() - 1497781501126
freetuts.net - NaN

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP