Hàm Number.isFinite() trong Javascript

Phương thức isfinite có chức năng kiểm tra một giá trị có phải là số hữu hạn hay không.

Số hữu hạn là các số thực có giá trị hữu hạn.

Phương thức sẽ trả về True nếu giá trị truyền và là thuộc kiểu Number và tương đương với một số hữu hạn. Ngược lại phương thức sẽ trả về False.

Phương thức Number.isFinite() khác với hàm toàn cục isFinite, hàm isFinite  sẽ chuyển giá trị cần kiểm tra sang kiểu Number rồi sau đó kiểm tra nó còn phương thức Number.isFinite() sẽ không chuyển giá trị cần kiểm tra mà tiến hành kiểm tra luôn, phương thức Number.isFinite() sẽ trả về False với bất kì giá trị nào không thuộc kiểu Number. 

Cú pháp

Cú phápNumber.isFinite(value)

Trong đó: 

 • value là giá trị cần kiểm tra.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức Number.isFinite() để kiểm tra một số giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p>Click vào button để in mảng.</p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var res = "";
        res = res + "123 : " + ((Number.isFinite(123)) ? 
        	'Là một số hữu hạn' : 'Không phải là một số hữu hạn') + "<br>";
        res = res + "10/3 : " + ((Number.isFinite(10/3)) ? 
        	'Là một số hữu hạn' : 'Không phải là một số hữu hạn') + "<br>";
        res = res + "-4 : " + ((Number.isFinite(-4)) ? 
        	'Là một số hữu hạn' : 'Không phải là một số hữu hạn') + "<br>";
        res = res + "4,132 : " + ((Number.isFinite(4.132)) ? 
        	'Là một số hữu hạn' : 'Không phải là một số hữu hạn') + "<br>";
        res = res + "'123' : " + ((Number.isFinite('123')) ? 
        	'Là một số hữu hạn' : 'Không phải là một số hữu hạn') + "<br>";
        res = res + "'freetuts' : " + ((Number.isFinite('freetuts')) ? 
        	'Là một số hữu hạn' : 'Không phải là một số hữu hạn') + "<br>";
        res = res + "'1/6/2017' : " + ((Number.isFinite('1/6/2017')) ? 
        	'Là một số hữu hạn' : 'Không phải là một số hữu hạn') + "<br>";
        res = res + "true : " + ((Number.isFinite(true)) ? 
        	'Là một số hữu hạn' : 'Không phải là một số hữu hạn') + "<br>";
 
        document.getElementById("demo").innerHTML = res;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
123 : Là một số hữu hạn
10/3 : Là một số hữu hạn
-4 : Là một số hữu hạn
4,132 : Là một số hữu hạn
'123' : Không phải là một số hữu hạn
'freetuts' : Không phải là một số hữu hạn
'1/6/2017' : Không phải là một số hữu hạn
true : Không phải là một số hữu hạn

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP