Hàm Number.isInteger() trong Javascript

Phương thức Number.isInteger() sẽ kiểm tra một giá trị có thuộc kiểu số nguyên hay không.

Hàm sẽ trả về True nếu giá trị truyền vào thuộc kiểu số nguyên, ngược lại nếu giá trị truyền vào không thuộc kiểu số nguyên hàm sẽ trả về False.

Cú pháp

Cú phápNumber.isInteger( value)

Trong đó:

 • value là giá trị cần kiểm tra.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng phương thức Number.isInteger() để kiểm tra một số giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button để in mảng.</p>

		<button onclick="myFunction()">Run</button>

		<p id="demo"></p>

		<script>
			function myFunction() {
			  var res = "";
			  res = res + "123 : " + ((Number.isInteger(123)) ? 
			  	'Là một số nguyên' : 'Không phải là một số nguyên') + "<br>";
			  res = res + "10/3 : " + ((Number.isInteger(10/3)) ? 
			  	'Là một số nguyên' : 'Không phải là một số nguyên') + "<br>";
			  res = res + "-4 : " + ((Number.isInteger(-4)) ? 
			  	'Là một số nguyên' : 'Không phải là một số nguyên') + "<br>";
			  res = res + "4,132 : " + ((Number.isInteger(4.132)) ? 
			  	'Là một số nguyên' : 'Không phải là một số nguyên') + "<br>";
			  res = res + "'123' : " + ((Number.isInteger('123')) ? 
			  	'Là một số nguyên' : 'Không phải là một số nguyên') + "<br>";
			  res = res + "'freetuts' : " + ((Number.isInteger('freetuts')) ? 
			  	'Là một số nguyên' : 'Không phải là một số nguyên') + "<br>";
			  res = res + "'1/6/2017' : " + ((Number.isInteger('1/6/2017')) ? 
			  	'Là một số nguyên' : 'Không phải là một số nguyên') + "<br>";
			  res = res + "true : " + ((Number.isInteger(true)) ? 
			  	'Là một số nguyên' : 'Không phải là một số nguyên') + "<br>";

			  document.getElementById("demo").innerHTML = res;
			}
		</script>
	</body>
</html>

Kết quả
123 : Là một số nguyên
10/3 : Không phải là một số nguyên
-4 : Là một số nguyên
4,132 : Không phải là một số nguyên
'123' : Không phải là một số nguyên
'freetuts' : Không phải là một số nguyên
'1/6/2017' : Không phải là một số nguyên
true : Không phải là một số nguyên

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP