Hàm Number.isSafeInteger() trong Javascript

Phương thức Number.isSafeInteger() có chức năng kiểm tra giá trị có là một safe number không.

Safe number là những số có thể được biểu diễn chính xác theo chuẩn EEE-754 ( tất cả các số nằm trong khảng từ 253-1 đến -(253-1)).

Phương thức sẽ trả về True nếu giá trị truyền vào thuộc kiểu number và là một safe number. Ngược lại, hàm sẽ trả về False.

Cú pháp

Cú phápNumber.isSafeInteger(value)

Trong đó:

 • value là giá trị cần kiểm tra.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức Number.isSafeInteger() để kiếm tra một số giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p>Click vào button để kiểm tra.</p>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var res = "";
        res = res + "123 : " + ((Number.isSafeInteger(123)) ? 
        	'Là một safe number' : 'Không phải là một safe number') + "<br>";
        res = res + "-4 : " + ((Number.isSafeInteger(-4)) ? 
        	'Là một safe number' : 'Không phải là một safe number') + "<br>";
        res = res + "2<sup>53</sup> : " + ((Number.isSafeInteger(Math.pow(2, 53))) ? 
        	'Là một safe number' : 'Không phải là một safe number') + "<br>";
        res = res + "2<sup>53</sup>+1 : " + ((Number.isSafeInteger(Math.pow(2, 53) + 1)) ? 
        	'Là một safe number' : 'Không phải là một safe number') + "<br>";
        res = res + "4,132 : " + ((Number.isSafeInteger(4.132)) ? 
        	'Là một safe number' : 'Không phải là một safe number') + "<br>";
        res = res + "'123' : " + ((Number.isSafeInteger('123')) ? 
        	'Là một safe number' : 'Không phải là một safe number') + "<br>";
        res = res + "'freetuts' : " + ((Number.isSafeInteger('freetuts')) ? 
        	'Là một safe number' : 'Không phải là một safe number') + "<br>";
        res = res + "'1/6/2017' : " + ((Number.isSafeInteger('1/6/2017')) ? 
        	'Là một safe number' : 'Không phải là một safe number') + "<br>";
        res = res + "true : " + ((Number.isSafeInteger(true)) ? 
        	'Là một safe number' : 'Không phải là một safe number') + "<br>";
 
        document.getElementById("demo").innerHTML = res;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP