Hàm number.toFixed() trong Javascript

Phương thức number.toFixed() sẽ chuyển đổi một số thành kiểu chuỗi, giữ lại số chữ số thập phân do người dùng xác định.

Nếu số thập phân mong muốn lớn hơn số truyền vào, phương thức sẽ tự động thêm các giá trị null để tạo độ dài thập phân mong muốn.

Cú pháp

Cú phápnumber.toFixed(x)

Trong đó:

 • x là số chữ số thập phân mong muốn.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng phương thức number.toFixed() để chuyển đổi giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var number = 156.4223323
        var content = '156,4223323' + ' = ' + number.toFixed(4) + '<br';;
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
156,4223323 = 156.4223

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP