Hàm number.toPrecision() trong Javascript

Phương thức number.toPrecision() sẽ chuyển đổi một số thành một số khác với chiều dài định trước.

Một dấu chấm thập phần và các giá trị null sẽ được thêm vào số( nếu cần thiết) để số trả về đạt được chiều dài mong muốn.

Cú pháp

Cú phápnumber.toPrecision( x)

Trong đó:

 • x là số chữ số thập phân mong muốn của số sau khi chuyển đổi.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức number.toPrecision() để chuyển đổi giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var number = 156
        var content = '156' + ' = ' + number.toPrecision(6) + '<br';;
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
156 = 156.000000

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP