Hàm number.toString() trong Javascript

Phương thức number.toString() sẽ chuyển đổi một số thành một chuỗi.

Chính xác hơn là phương thức number.toString() sẽ ép kiểu cho giá trị truyền vào thành một giá trị thuộc kiểu string.

Cú pháp

Cú phápnumber.toString(radix)

Trong đó:

 • radix là tham số không bắt buộc là một giá trị nằm trong khoảng từ 2 đến 36:
  • 2 - kết quả trả về sẽ là số được biểu diễn dưới dạng nhị phân.
  • 8- kết quả trả về sẽ là số được biểu diễn dưới dạng bát phân.
  • 16- kết quả trả về là số được biểu diễn dưới dạng thập lục phân.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng phương thức number.toString() để chuyển đổi giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var number = 24;
        var content = '';
        content = 'Nhị phân' + ' = ' + number.toString(2);
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Nhị phân = 11000

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP