Hàm number.valueOf() trong Javascript

Phương thức number.valueOf() sẽ trả về giá trị gốc của số truyền vào.

Phương thức này không hay được sử dụng vì ta thường gọi trực tiếp number thay vì number.valueOf(), chúng sẽ trả về cùng một kết quả.

Cú phápnumber.valueOf()

Phương thức number.valueOf() không có giá trị truyền vào.

Ví dụ đơn giản về cách sử dụng phương thức number.valueOf().

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var number = 24;
        document.getElementById("demo").innerHTML = number.valueOf();
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
24

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP