Hàm parseFloat() trong Javascript

Phương thức parseFloat() sẽ phân tích một chuỗi được cung cấp và trả về một giá trị số.

Cụ thể, nếu chuỗi truyền vào được bắt đầu bằng số nguyên hoặc một số thập phân, phương thức sẽ phân tích chuỗi và trả về số đó như một số( thuộc kiểu number) chứ không phải một chuỗi như ban đầu.

Nếu chuỗi bắt đầu bằng các khoảng trắng, phương thức sẽ loại bỏ các khoảng trắng sau đó phân tích.

Nếu chuỗi bắt đầu bằng 1 dấu chấm và theo sau là một hoặc nhiều số, phương thức sẽ tự động coi đó là một số thập phân, ví dụ: '.10955' sẽ trở thành 0.10955.

Nếu kí tự đầu tiên của chuỗi truyền vào không thể chuyển thành một số, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápparseFloat( string)

Trong đó:

 • string là chuỗi cần phân tích.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức parseFloat() để phân tích chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = '14Hello - ' + parseFloat('14Hello') + '<br>';
        content = content + '   999 - ' + parseFloat('    999') + '<br>';
        content = content + '555-444 534 - ' + parseFloat('555-444 534') + '<br>';
        content = content + '.555-444 534 - ' + parseFloat('.555-444 534') + '<br>';
        content = content + '14.5Freetuts - ' + parseFloat('14.5Freetuts') + '<br>';
        content = content + ' freetuts.net - ' + parseFloat(' freetuts.net') + '<br>';
        content = content + '...555 - ' + parseFloat('...555') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
14Hello - 14
999 - 999
555-444 534 - 555
.555-444 534 - 0.555
14.5Freetuts - 14.5
freetuts.net - NaN
...555 - NaN

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP