Hàm parseInt() trong Javascript

Phương thức parseInt() sẽ phân tích một chuỗi và trả về một số nguyên nếu có thể.

Khác với phương thức parseFloat(), phương thức parseInt() sẽ chỉ trả về một số nguyên kể cả khi chuỗi được bắt đầu bằng một số thập phân, chính vì điểm khác nhau trên, nếu chuỗi được bắt đầu bằng một dấu chấm, phương thức sẽ trả về NaN.

Các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi sẽ không ảnh hưởng đến kết quả.

Nếu kí tự đầu tiên của chuỗi không thể chuyển thành kiểu number, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápparseInt( string, radix)

Trong đó:

 • string là chuỗi cần phân tích.
 • radix là tham số không bắt buộc. 
  • Nếu radix không được truyền:
   • Nếu chuỗi bắt đầu bằng '0x', radix sẽ mang giá trị 16( hệ thập lục phân).
   • Nếu chuỗi bắt đầu bằng bất kì số nào khác, radix sẽ mang giá trị 10( hệ thập phân).
  • Nếu được truyền vào, radix( từ 2 đến 36) radix sẽ đại diện cho hệ cơ số sẽ được sử dụng để phân tích chuỗi( cùng xem ví dụ để hiểu rõ hơn).

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức parseInt() để phân tích một số chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = '14Hello - ' + parseInt('14Hello') + '<br>';
        content = content + '99 88 77' + parseInt('99 88 77') + '<br>';
        content = content + '.555-444 534 - ' + parseInt('.555-444 534') + '<br>';
        content = content + '14.5Freetuts - ' + parseInt('14.5Freetuts') + '<br>';
        content = content + ' freetuts.net - ' + parseInt(' freetuts.net') + '<br>';
        content = content + '1234 hệ thập phân - ' + parseInt('1234', 10) + '<br>';
        content = content + '1234 hệ bát phân - ' + parseInt('1234', 8) + '<br>';
        content = content + '0x13 hệ thập lục phân - ' 
        + parseInt('0x13', 16) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
14Hello - 14
99 88 7799
.555-444 534 - NaN
14.5Freetuts - 14
freetuts.net - NaN
1234 hệ thập phân - 1234
1234 hệ bát phân - 668
0x13 hệ thập lục phân - 19

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP