Hàm string.charAt() trong Javascript

Phương thức string.charAt() có chức năng tìm kiếm kí tự ở một vị trí nào đó trong chuỗi, vị trí tìm kiếm đó sẽ do người dùng xác định.

Lưu ý rằng vị trí của một chuỗi sẽ bắt đầu từ vị trí 0, vị trí thứ 2 có chỉ số là 1 .... vị trí cuối cùng là string.length -1.

Cú pháp

Cú phápstring.charAt(index)

Trong đó:

 • index là vị trí muốn tìm kiếm trong chuỗi.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.charAt() để tìm kiếm các kí tự ở vị trí mong muốn.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "Freetuts.net";
        var content = '';
        content = content + 'Vị trí đầu tiên - ' + str.charAt(0) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí thứ 2 - ' + str.charAt(1) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí thứ 3 - ' + str.charAt(2) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí thứ 4 - ' + str.charAt(3) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Vị trí đầu tiên - F
Vị trí thứ 2 - r
Vị trí thứ 3 - e
Vị trí thứ 4 - e

Ví dụ 2: Sử dụng kết hợp với string.length để tìm các kí tự ở cuối chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "Freetuts.net";
        var content = '';
        var len = str.length;
        content = content + 'Vị trí đầu tiên - ' + str.charAt(0) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí thứ 2 - ' + str.charAt(1) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí kế cuối - ' + str.charAt(len-2) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí cuối cùng - ' + str.charAt(len-1) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Vị trí đầu tiên - F
Vị trí thứ 2 - r
Vị trí kế cuối - e
Vị trí cuối cùng - t

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP