Hàm string.charCodeAt() trong Javascript

Hàm string.charCodeAt() sẽ trả về mã unicode của kí tự tại vị trí nào đó trong chuỗi, vị trí đó được xác định bởi người dùng khi gọi phương thức.

Lưu ý rằng chuỗi sẽ bắt đầu bằng vị trí 0, tiếp đến vị trí 1....

Bạn có thể sử dụng kết hợp với phương thức string.length để tìm kiếm từ cuối chuỗi. Vị trí cuối cùng của chuỗi sẽ là string.length - 1, kế cuối là string.length - 2.

Để tìm hiểu thông tin về bộ kí tự Unicode, tham khảo tại HTML Character Sets reference.

Cú pháp

Cú pháp: string.charCodeAt(index)

Trong đó:

 • index là vị trí xuất hiện của kí tự cần tìm kiếm trong chuỗi.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.charCodeAt() để tìm kiếm mã unicode của kí tự.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "Freetuts.net";
        var content = '';
        var len = str.length;
        content = content + 'Vị trí đầu tiên - ' + str.charCodeAt(0) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí thứ 2 - ' + str.charCodeAt(1) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí thứ 3 - ' + str.charCodeAt(2) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí thứ 4 - ' + str.charCodeAt(3) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Vị trí đầu tiên - 70
Vị trí thứ 2 - 114
Vị trí thứ 3 - 101
Vị trí thứ 4 - 101

Ví dụ 2: Sử dụng kết hợp phương thức string.charCodeAt() và string.length để tìm kiếm mã unicode của kí tự từ cuối chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "Freetuts.net";
        var content = '';
        var len = str.length;
        content = content + 'Vị trí đầu tiên - ' + str.charCodeAt(0) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí thứ 2 - ' + str.charCodeAt(1) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí kế cuối - ' + str.charCodeAt(len-2) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí cuối cùng - ' + str.charCodeAt(len-1) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Vị trí đầu tiên - 70
Vị trí thứ 2 - 114
Vị trí kế cuối - 101
Vị trí cuối cùng - 116

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP