Hàm string.concat() trong Javascript

Phương thức string.concat() có chức năng nối hai hay nhiều chuỗi lại với nhau thành một chuỗi.

Phương thức string.concat() sẽ không làm thay đổi các chuỗi truyền vào và sẽ trả về một chuỗi mới là kết quả của việc nối các chuỗi con truyền vào.

Cú pháp

Cú phápstring.concat(string1, string2, ..., stringX)

Trong đó:

 • string1, string2, ..., stringX là các chuỗi con sẽ được nối với chuỗi string.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.concat() để nối các chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = 'Học lập trình ';
        var str1 = 'miễn phí tại ';
        var str2 = 'freetuts.net';
        var content = str.concat(str1, str2);
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Học lập trình miễn phí tại freetuts.net

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP