Hàm string.endsWith() trong Javascript

Phương thức string.endsWith() có chức năng xác định liệu một chuỗi có kết thúc bằng một kí tự hoặc một chuỗi được người dùng cung cấp hay không.

Nếu chuỗi kết thúc bằng kí tự hoặc chuỗi cung cấp hàm sẽ trả về True, ngược lại hàm trả về False.

Lưu ý rằng phương thức string.endsWith() sẽ phân biệt chữ hoa chữ thường.

Cú pháp

Cú phápstring.endsWith(searchvalue, length)

Trong đó:

 • searchvalue là kí tự hoặc một chuỗi, phương thức sẽ kiểm tra xem chuỗi string có kết thúc bằng searchvalue hay không.
 • length chiều dài chuỗi string sẽ được kiểm tra( xem thêm ở ví dụ).

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng phương thức string.endsWith() để kiểm tra toàn bộ chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "Hoc lap trinh mien phi tai freetuts.net";
        var boolean = str.endsWith(".net");
        document.getElementById("demo").innerHTML = boolean;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết thúc
true

Ví dụ 2: Sử dụng thuộc tính length để kiểm tra một đoạn nhất định của chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "Hoc lap trinh mien phi tai freetuts.net";
        var boolean = str.endsWith("phi", 22);
        document.getElementById("demo").innerHTML = boolean;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
true

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP