Hàm String.fromCharCode() trong Javascript

Phương thức String.fromCharCode() có chức năng chuyển đổi các giá trị Unicode thành các kí tự.

Lưu ý đây là một phương thức tĩnh và cú pháp luôn là String.fromCharCode().

Để có thể tham khảo các giá trị Unicode, bạn nên tham khảo tại đây.

Cú pháp

Cú phápString.fromCharCode(n1, n2, ..., nX)

Trong đó:

 • n1,n2,...,nX là các giá trị Unicode cần chuyển đổi.

Cách sử dụng 

Ví dụ: Sử dụng phương thức String.fromCharCode() để chuyển đổi các giá trị Unicode thành chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var res = String.fromCharCode(70,114,101,101,116,117,116,115,46,110,101,116);
        document.getElementById("demo").innerHTML = res;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Code
Freetuts.net

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP