Hàm string.includes() trong Javascript

Phương thức string.includes() sẽ kiểm tra xem một chuỗi con được người dúng cung cấp có nằm trong chuỗi hay không. Phương thức sẽ trả về True nếu chuỗi chứa chuỗi con mà người dùng cung cấp, ngược lại sẽ trả về False.

Lưu ý rằng phương thức có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Cú pháp

Cú phápstring.includes(searchvalue, start)

Trong đó:

 • searchvalue là chuỗi con cần kiểm tra trong chuỗi string.
 • start laf vị trí bắt đầu kiểm tra ở chuỗi string, mặc định mang giá trị 0 tức là phương thức sẽ kiểm tra từ đầu chuỗi.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.includes() để kiểm tra.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "Hoc lap trinh mien phi tai freetuts.net";
        var ckeck = str.includes("freetuts");
        document.getElementById("demo").innerHTML = ckeck;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
true

Ví dụ 2: sử dụng tham số start để kiểm tra.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "Hoc lap trinh mien phi tai freetuts.net";
        var ckeck = str.includes("lap trinh", 10);
        document.getElementById("demo").innerHTML = ckeck;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
false

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP