Hàm string.lastIndexOf() trong Javascript

Phương thức string.lastIndexOf() sẽ kiểm tra và tra về vị trí xuất hiện cuối cùng trong chuỗi gốc của chuỗi con do người dùng cung cấp. Nếu không tìm thấy chuỗi con trong chuỗi gốc, phương thức sẽ trả về -1.

Lưu ý rằng phương thức string.lastIndexOf() sẽ phân biệt chữ hoa chữ thường.

Để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi, sử dụng phương thức indexOf().

Cú pháp

Cú pháp: string.lastIndexOf(searchvalue, end)

Trong đó:

 • searchvalue là chuỗi con cần tìm kiếm vị trí trong chuỗi string.
 • end là vị trí kết thúc tìm kiếm trong chuỗi string. phương thức sẽ chỉ tìm kiếm đến vị trị end trong chuỗi string và dừng lại.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.lastIndexOf() để tìm kiếm vị trí xuất hiện của chuỗi con.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "hoc lap trinh mien phi tai freetuts.net";
        var check = str.lastIndexOf("i");
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'kết quả trả về: <br>' + check;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
kết quả trả về: 
25

Ví dụ 2: sử dụng tham số end

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "hoc lap trinh mien phi tai freetuts.net";
        var check = str.lastIndexOf("i",24);
        document.getElementById("demo").innerHTML = check;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
kết quả trả về: 
21

Tham khảo: w3schools.com

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP