Hàm string.localeCompare() trong Javascript

phương thức string.localeCompare() có chức năng so sánh hai chuỗi với nhau trong locale hiện thoại của hệ thống.

Locale được được dựa trên trên ngôn ngữ được cài đặt của trình duyệt.

Phương thức sẽ trả về 1 nếu chuỗi string lớn hơn chuỗi truyền vào, trả về 0 nếu hai chuỗi bằng nhau và trả về -1 nếu chuỗi truyền vào lớn hơn chuỗi string gọi phương thức.

Cú pháp

Cú phápstring.localeCompare(compareString)

Trong đó:

 • string là chuỗi thứ nhất.
 • compareString là chuỗi thứ 2.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.localeCompare() để so sánh hai chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str1 = "freetuts.net";
        var str2 = "youtube.com";
        if (str1.localeCompare(str2) == 1) {
          var content = 'chuỗi ' + str1 + ' lớn hơn chuỗi ' + str2;
        }
        if (str1.localeCompare(str2) == 0) {
          var content = 'chuỗi ' + str1 + ' bằng chuỗi ' + str2;
        }
        if (str1.localeCompare(str2) == -1) {
          var content = 'chuỗi ' + str1 + ' nhỏ hơn chuỗi ' + str2;
        }
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
chuỗi freetuts.net nhỏ hơn chuỗi youtube.com

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP