Hàm string.match() trong Javascript

Phương thức string.match() sẽ tìm kiếm các chuỗi con phù hợp với biểu thức chính quy được cung cấp. Phương thức sẽ trả về các chuỗi tìm được dưới dạng một mảng.

Để hiểu rõ về biểu thức chính quy, bạn nên tham khảo tại đây.

Lưu ý:

 • nếu biểu thức chính quy không bao gồm modifier g ( ví dụ /img/g) thì phương thức string.match() sẽ chỉ trả về kết quả đầu tiên tìm được.
 • để tìm kiếm mà không phần biệt chữ hoa thường sử dụng modifier i( ví dụ /ain/i).

phương thức sẽ trả về NULL nếu không tìm thấy kết quả phù hợp.

Cú pháp

Cú phápstring.match(regexp)

Trong đó: 

 • regexp là biểu thức chính quy đại diện cho chuỗi cần tìm.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng phương thức string.match() để tìm kiếm các kết quả trong chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "hoc lap trinh MIEN PHI tai freetuts.net";
        //tìm kiếm các chuỗi có kí tự a và một kí tự bất kỳ theo sau không phân biệt chữ hoa thường
        var content = str.match(/i./ig);
        //kiểm tra kiểu của kết quả trả về
        content = content + '<br> kiểu dữ liệu: ' + typeof(content);
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
in,IE,I ,i 
kiểu dữ liệu: object

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP