Hàm string.repeat() trong Javascript

Phương thức string.repeat() sẽ lặp lại chuỗi string với số lần nhất định được cung cấp khi gọi phương thức. Phương thức sẽ trả về một chuỗi chính là n chuỗi string nối với nhau( n là số lần lặp được xác định khi gọi phương thức).

Cú pháp

Cú phápstring.repeat( count)

Trong đó:

 • count là số lần lặp chuỗi string.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.repeat() để lặp một chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = 'freetuts.net-'
        document.getElementById("demo").innerHTML = str.repeat(4);
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
freetuts.net-freetuts.net-freetuts.net-freetuts.net-

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP