Javascript Function: string.repeat()

Phương thức string.repeat() sẽ lặp lại chuỗi string với số lần nhất định được cung cấp khi gọi phương thức. Phương thức sẽ trả về một chuỗi chính là n chuỗi string nối với nhau( n là số lần lặp được xác định khi gọi phương thức).

Cú pháp

Cú phápstring.repeat( count)

Trong đó:

 • count là số lần lặp chuỗi string.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.repeat() để lặp một chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = 'freetuts.net-'
        document.getElementById("demo").innerHTML = str.repeat(4);
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
freetuts.net-freetuts.net-freetuts.net-freetuts.net-

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net