Hàm string.replace() trong Javascript

Phương thức string.replace() có chức năng tìm kiếm một chuỗi con hoặc một biểu thức chính quy nào đó trong chuỗi sau đó thay thế nó bằng một giá trị được cung cấp bởi người dùng. Phương thức sẽ trả về chuỗi đã được thay thế mà không hề thay đổi chuỗi gốc.

Lưu ý rằng nếu bạn tìm kiếm một chuỗi con( không phải một biểu thức chính quy) và chuỗi con đó xuất hiện nhiều lần trong chuỗi gốc, phương thức string.replace() sẽ chỉ thay thế chuỗi con đầu tiên được tìm thấy, để thay thế tất cả các chuỗi con tìm thấy hãy sử dụng modified toàn cục g( xem ở mục ví dụ).

Cú pháp

Cú phápstring.replace(searchvalue, newvalue)

Trong đó:

 • searchvalue giá trị sẽ được tìm kiếm trong chuỗi string.
 • newvalue là giá trị sẽ được thay thế cho searchvalue trong chuỗi mới mà phương thức trả về.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.replace() để thay thế giá trị trong chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'freetuts.net la blog chia se nhung kinh nghiem ve lap trinh';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        var content = str.replace('blog', 'website');
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
freetuts.net la website chia se nhung kinh nghiem ve lap trinh

Ví dụ 2: Thay thế tất cả các chuỗi con tìm thấy trong chuỗi gốc.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'hello freetuts, hello all member, hello student and hello everybody';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        var content = str.replace(/hello/g, 'hi');
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
hi freetuts, hi all member, hi student and hi everybody

Toàn bộ các chuỗi 'hello' đã được thay thế bằng 'hi'.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP