Hàm string.search() trong Javascript

Phương thức string.search() tìm kiếm một chuỗi con nào đó trong chuỗi gốc, phương thức sẽ trả về vị trị xuất hiện của chuỗi con đó trong chuỗi gốc.

Giá trị được tìm kiếm có thể là một chuỗi đơn giản hoặc một biểu thức chính quy.

Nếu chuỗi con hoặc biểu thức chính quy không được tìm thấy trong chuỗi gốc, phương thức sẽ trả về -1.

Cú pháp

Cú phápstring.search(searchvalue)

Trong đó:

 • searchvalue là giá trị tìm kiếm, có thể là một chuỗi hoặc một biểu thức chính quy.

Cách sử dụng

Đề Bài: cho một chuỗi 'Hay den voi freetuts.net de duoc hoc lap trinh mien phi'. Bạn hãy cắt chuỗi này thành chuỗi mới và chuỗi mới được bắt đầu từ freetuts.net. Trong trường hợp này ta không thể ngồi đếm xem vị trí xuất hiệnn của chuỗi 'freetuts.net' ở đâu phải không nào. Sử dụng phương thức string.search() sẽ giúp bạn làm điểu đó.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'Hay den voi freetuts.net de duoc hoc lap trinh mien phi';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        //tim vi tri xuat hien cua chuoi freetuts.net
        var pos   = str.search('freetuts.net');
        var content = str.substr(pos);
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
freetuts.net de duoc hoc lap trinh mien phi

Ví dụ 2: Sử dụng biểu thức chính quy để tìm kiếm vị trí của chuỗi 'blog'.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'freetuts.net la blog chia se kien thuc lap trinh mien phi';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        //tim vi tri xuat hien cua chuoi blog
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'vị trí - '+str.search(/b.*g/);
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
vị trí - 16

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP