Hàm string.slice() trong Javascript

Phương thức string.slice() có chức năng trích xuất một phần của chuỗi. Phương thức sẽ trả về một chuỗi mới chính là phần được trích dẫn từ chuỗi gốc ban đầu.

Sử dụng tham  số start và end để xác định phần được trích xuất từ chuỗi gốc. Lưu ý rằng vị trí đầu tiên của chuỗi là 0, tiếp đến là 1 .vv..

Phương thức sẽ không làm thay đổi chuỗi gốc ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstring.slice(start, end)

Trong đó:

 • start là vị trí bắt đầu trích xuất.
 • end là vị trí kết thúc trích xuất, nội dung được trích xuất sẽ không bao gồm kí tự ở vị trí end. Nếu không cung cấp tham số end, phương thức sẽ trích xuất từ vị trí start đến hết chuỗi.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dung phương thức string.slice() để trích xuất chuối đơn giản.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'freetuts.net la blog chia se kien thuc lap trinh mien phi';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        document.getElementById("demo").innerHTML = str.slice(16);
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
blog chia se kien thuc lap trinh mien phi

Ví dụ 2: sử dụng tham số end.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'freetuts.net la blog chia se kien thuc lap trinh mien phi';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        document.getElementById("demo").innerHTML = str.slice(16, 38);
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
blog chia se kien thuc

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP