Hàm string.split() trong Javascript

Phương thức string.split() sẽ phân tách một chuỗi thành một mảng dữ liệu dựa vào các kí tự phân cách trong chuỗi. Phương thức sẽ trả về một mảng mới.

Nếu kí tự phân cách là một chuỗi rỗng, mỗi kí tự trong chuỗi sẽ được phân tách thành một phần tử của mảng.

Phương thức string.split() sẽ không làm thay đổi chuỗi gốc ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstring.split(separator, limit)

Trong đó:

 • separator là kí tự phân cách trong chuỗi, phương thức sẽ dựa vào kí tự này để phân tách chuỗi. Nếu không truyền vào, mảng trả về sẽ có một phần tử duy nhất có giá trị bằng chuỗi ban đầu. Nếu truyền vào một chuỗi rỗng, mỗi kí tự trong chuỗi sẽ là một phần tử của mảng trả về.
 • limit là tham số quy định số phần tử tối đa của mảng trả về. Nếu không được truyền vào thì phương thức sẽ lấy tất cả các phần tử có thể.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.split() để phân tách chuỗi đơn giản.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'freetuts.net la blog chia se kien thuc';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        document.getElementById("demo").innerHTML = str.split(' ');
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
freetuts.net,la,blog,chia,se,kien,thuc

Ví dụ 2: sử dụng tham số limit.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'freetuts.net la blog chia se kien thuc';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        document.getElementById("demo").innerHTML = str.split(' ', 3);
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
freetuts.net,la,blog

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP