Hàm string.startsWith() trong Javascript

Phương thức string.startsWith() sẽ kiểm tra xem chuỗi có được bắt đầu bằng một chuỗi con được cung cấp hay không.

Phương thức sẽ trả về True nếu chuỗi được bắt đầu bằng chuỗi con được cung cấp, ngược lại phương thức sẽ trả về False.

Lưu ý rằng phương thức string.startsWith() có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Cú pháp

Cú phápstring.startsWith(searchvalue, start)

Trong đó:

 • searchvalue là chuỗi con. Phương thức sẽ kiểm tra string có bắt đầu bằng searchvalue hay không.
 • start là vị trí trong chuỗi string mà phương thức bắt đầu kiếm tra. Nếu không truyền thì phương thức sẽ kiểm tra từ đầu chuỗi string.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.startsWith() để kiểm tra.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'freetuts.net la blog chia se kien thuc';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        var content = '';
        if (str.startsWith('freetuts.net')) {
          content = 'chuoi str bat dau bang chuoi freetuts.net!';
        }else{
          content = 'chuoi str khong bat dau bang chuoi freetuts.net!';
        }
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
chuoi str bat dau bang chuoi freetuts.net!

Ví dụ 2: sử dụng tham số start.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'freetuts.net la blog chia se kien thuc';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        var content = '';
        if (str.startsWith('freetuts.net', 5)) {
          content = 'chuoi str bat dau bang chuoi freetuts.net!';
        }else{
          content = 'chuoi str khong bat dau bang chuoi freetuts.net!';
        }
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
chuoi str khong bat dau bang chuoi freetuts.net!

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP