Hàm string.substr() trong Javascript

Phương thức string.substr() có chức năng trích xuất một chuỗi, chuỗi được trích xuất sẽ được xác định bởi các tham số được cung cấp. Phương thức sẽ trả về chuỗi được trích xuất.

Để trích xuất nội dung từ cuối chuỗi sử dụng tham số start là một số âm.

Phương thức string.substr() sẽ không làm thay đổi chuỗi gốc ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstring.substr(start, length)

Trong đó:

 • start là vị trí bắt đầu trích xuất trong chuỗi.
  • Nếu start dương và lớn hơn hoặc bằng với chiều dài của chuỗi phương thức substr() sẽ trả về một chuỗi rỗng.
  • Nếu start âm và nhỏ hơn chiều dài của chuỗi, phương thức sẽ xác định vị trí từ cuối chuỗi.
  • Nếu start âm và giá trị tuyệt đối của nó lớn hơn chiều dài chuỗi, start sẽ được đặt về 0.
 • length là số kí tự sẽ được trích xuất, nếu không được truyền vào, phương thức sẽ trích xuất từ start đến hết chuỗi.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức string.substr() để trích xuất chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'freetuts.net la blog chia se kien thuc';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        var content = str.substr(16);
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
blog chia se kien thuc

Sử dụng tham số end.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'freetuts.net la blog chia se kien thuc';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        var content = str.substr(0, 20);
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
freetuts.net la blog

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP