Hàm string.substring() trong Javascript

Phương thức string.substring() sẽ trích xuất nội dung của một chuỗi, nội dung trích xuất sẽ được xác định bằng hai tham số start và end. Phương thức sẽ trả về nội dung được trích xuất từ chuỗi gốc ban đầu.

Nội dung được trích xuất sẽ là chuỗi kéo dài từ start đến end và không bao gồm phần tử end.

Nếu start > end, phương thức sẽ hoán đổi vị trị 2 tham số này. Ví dụ string.substring(4, 2) sẽ trở thành string.substring(2, 4).

Nếu start hoặc end nhỏ hơn 0, phương thức sẽ đặt giá trị cho nó thành 0.

Phương thức string.substring() sẽ không làm thay đổi chuỗi nguồn ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstring.substring(start, end)

Trong đó:

 • start là vị trị bắt đầu trích xuất.
 • end là vị trí kết thúc, trích xuất sẽ không bao gồm phần tử end.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng phương thức string.substring() để trích xuất nội dung chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'freetuts.net la blog chia se kien thuc';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        var content = str.substring(0, 20);
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
freetuts.net la blog

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP