Home > Javascript Function > String Functions > string.toLocaleLowerCase()

Hàm string.toLocaleLowerCase() trong Javascript

Phương thức string.toLocaleLowerCase() có chức năng chuyển đổi tất cả các kí tự trong chuỗi thành kí tự in thường dựa theo ngôn ngữ hiện tại.

Ngôn ngữ hiện tại là ngôn ngữ được cài đặt trên trình duyệt web của người dùng.

Thông thường thì kết quả của phương thức string.toLocaleLowerCase() sẽ giống với kết quả của phương thức toLowerCase(). Tuy nhiên trong một số trường hợp mà ngôn ngữ có xung đột với các quy chuẩn Unicode( ví dụ tiềng Thổ Nhĩ Kì), kết quả có thể sẽ khác nhau.

Cú pháp

Cú phápstring.toLocaleLowerCase()

Phương thức không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.toLocaleLowerCase() để chuyển đổi một chuỗi in hoa thành in thường.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'FREETUTS.NET la BLOG CHIA se kien thuc';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        var content = str.toLocaleLowerCase();
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
freetuts.net la blog chia se kien thuc

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP